Skador på dräneringen

Varje gång vi konsumerar vatten producerar vi också avloppsvatten samtidigt. I duschen, diskbänken, tvättmaskinen och alla föremål anslutna till dräneringssystemet i privata hushåll och i industriföretag samlas smutsigt vatten under användning. Detta går genom avloppsrören i huset in i fastighetens avloppsrör och sedan in i det allmänna avloppssystemet. Rören på en privat egendom samt anslutningsröret till det allmänna avloppsnätet räknas mot fastighetens dränering.

Eventuell skada på dränering av egendom

Korrekt bortskaffande av avloppsvatten sker via ett svenskt dräneringssystem som består av fastighetens dräneringssystem och allmänna avlopp. För att skydda naturen är det viktigt att alla komponenter i fastighetens dränering fungerar korrekt. Varje fastighetsägare ansvarar för funktionaliteten och underhållet av dräneringssystemet. Det är också hans skyldighet att känna till skador på avloppsrören och att reparera dem. Bland annat leder åldring av rören ofta till läckor. Förutom åldersrelaterad och slitagerelaterad skada kan felaktig installation också orsaka problem på kablarna.

De mest typiska skadorna på dränering av fastigheter inkluderar:

• Insättningar
• Rörbrott eller rör kollaps
• Långsgående, tvärgående och cirkulära sprickor
• Förändringar i avloppsrörets läge, till exempel genom påsättning
• Läckande fogar på betongdelar (t.ex. inspektionsaxel)
• Rotinväxt
• Kroppsbildning
• Saknade eller ruttnade tätningsmaterial mellan rören
• Dränera hinder på grund av trasigt glas eller främmande föremål

Konsekvenser av ett skadat dräneringssystem

Enligt lagen är fastighetsägare ansvariga för underhållet av deras dräneringssystem och måste därför också vara ansvariga för konsekvenserna av skadade rör. Om avloppsrör läcker, finns det en risk att avloppsvatten läcker och förorenar marken och grundvattnet. Vid läckande avloppsrör och höga grundvattennivåer kan stora mängder vatten komma in i avlopps- och avloppsreningsverket och överbelasta avloppssystemet. Tyvärr erkänns det ofta för sent när materiell skada, rotinväxt eller andra problem uppstår. Men okunnighet om eventuell skada frigör inte fastighetsägare från ansvar. Av detta skäl är det tillrådligt att regelbundet kontrollera systemet och få ett läckagetest utfört av oss experter i Göteborg. På detta sätt kan dyra följdskador undvikas.