Hur upprättas dräneringsplanen?

Dränering av hus och fastigheter regleras omfattande av lagen. Vattenlagarna i förbundsstaterna och de statliga byggförordningarna utgör en allmänrättslig ram. Särskilda krav följer av de kommunala reglerna för dränering eller avlopp. Det är vanligt att ett anslutningskrav definieras i avloppsvattensstadgan. Varje hus och fastighetsägare är då skyldig att ansluta till det allmänna avloppssystemet. I stadgarna regleras också vilket avloppsvatten och i vilken form som kan släppas ut i det offentliga avloppssystemet.

Helst bör dräneringsplanen fortsätta enligt följande:

Byggaren, arkitekten, installatören eller en specialplanerare, om tillämpligt, bestämmer först behovet av dränering tillsammans. På detta sätt kan särskilda kundförfrågningar och idéer beaktas från början, till exempel för regnvattenavverkning. Detta sparar efterföljande installationer och ändringar. Eventuella dräneringsalternativ kan också köras igenom i detta skede.

På grundval av detta skickar arkitekten en – initialt grov – dräneringsplan som en del av ansökningsdokumenten för bygglovet.

När detta har beviljats, kommer installatören eller specialistplaneraren att utarbeta en detaljerad plan baserad på detta, där de nämnda standarderna gäller. Därefter bildar den riktlinjen för det strukturella genomförandet.